Уставниот суд на БиХ утврди повреда на слободата на движење кај мерки воведени против вирусот КОВИД-19

Уставниот суд на Босна и Херцеговина заклучи на 22.04.2020 година дека дошло до повреда на правото на жалителот на слобода на движење согласно член II (3) (м) од Уставот на Босна и Херцеговина и член 2 од Протоколот бр. 4 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи (Европската конвенција) заради оспорените наредби на Федералниот штаб за цивилна заштита бр. 12-40-6-148-34 / 20 од 20 март 2020 година и бр. 12-40-6-34-1 / 20 од 27 март 2020 година (за забрана за движење на лица помлади од 18 години и постари од 65 години на територијата на Федерацијата на Босна и Херцеговина) во врска со жалителите и сите други лица кои се во  релевантно иста фактичка и правна ситуација (пресуда бр. АП 1217/20).

На Владата на Федерацијата на Босна и Херцеговина и на Федералниот штаб за цивилна заштита им е наредено да ја усогласат наредбата на Федералниот штаб за цивилна заштита од 27 март 2020 година со стандардите што произлегуваат од член II (3) (м) од Уставот на Босна и Херцеговина и член 2 од Протоколот бр. 4 од Европската конвенција, во рок од пет дена од денот на приемот на оваа одлука.

На Владата на Федерацијата БиХ и на Федералниот штаб за цивилна заштита им е, исто така, наложено дополнително да го известат Уставниот суд за примената на наредбата наведена во оваа одлука во наредниот период од три дена.

Според мислењето на Уставниот суд, оспорените мерки не го исполнуваат барањето за „пропорционалност“ што произлегува од член 2 од Протоколот бр. 4 кон Европската конвенција, бидејќи оспорените одредби не ја откриваат основата за проценката на Сојузниот штаб за цивилна заштита дека оспорените групи на кои се однесуваат мерките сносат поголем ризик од зараза или ширење на вирусот КОВИД-19. Понатаму, не е разгледана можноста за воведување на поблаги мерки доколку постои оправдано присуство на таков ризик. Покрај тоа, тие не се строго временски ограничени, ниту е утврдена обврската за нивно ревидирање во редовни интервали за да се обезбеди дека тие се спроведуваат сè додека се сметаат за „неопходни“ за целите на член 2 од Протоколот бр. 4 од Европската конвенција или дека ќе бидат редуцирани или прекинати веднаш штом ситуацијата ќе го дозволи тоа.

Одлуката на Уставниот суд е донесена по граѓанска жалба.

Преземено од официјалниот веб-сајт на Уставниот суд на Босна и Херцеговина