Во предметот на В.Ц.Л. и А.Н. против Велика Британија (жалба бр. 77587/12 и 74603/12, 16.02.2021) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 4 (забрана...

Во предметот Гавлик против Лихтенштајн (жалба бр. 23922/19, 16.02.2021) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција...

Во својата одлука во предметот Антонопулу против Грција (жалба бр. 46505/19) Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на склучување договор за кредит и...

Организацијата Хјуман Рајтс Воч (Human Rights Watch) во својот последен извештај објавен во јануари 2021 година наведува дека човековите и малцинските права, владеењето на правото и слободата на медиумите остануваат...

Во предметот Јурчиќ против Хрватска (жалба бр. 54711/15, 04.02.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 14 (забрана на дискриминација) од Европската конвенција за...

Во предметот Х и други против Бугарија (жалба бр. 22457/16, 02.02.2021), Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на процедуралниот аспект на членот 3 (забрана на нечовечно...

Во предметот  Рамазан Демир против Турција (жалба бр. 68550/17, 09.02.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување: слобода на примање...

Во предметот Неагу против Романија (жалба бр. 21969/15, 10.11.2020), Европскиот суд за човекови права утврди со мнозинство гласови дека дошло до повреда на членот 9 (право на слобода на мислење,...

Во предметот Чвик против Полска (жалба бр. 31454/10, 05.11.2020) Европскиот суд за човекови права утврди, со пет гласа „за“ и два „против“, дека дошло до повреда на членот 6, став...

Во предметот Којчев против Бугарија (жалба бр. 32495/15, 13.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот живот) од...