Првиот истополов брак во Црна Гора беше регистриран на 25.07.2021 година во крајбрежниот град Будва, една година откако Црна Гора стана првата балканска земја која не е членка на ЕУ,...

Во предметот Гачечиладзе против Грузија (жалба бр. 2591/19, 22.07.2021) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на членот 10 (слобода на изразување). Предметот се однесуваше на управни прекршочни постапки против жалителката,...

Во предметот Сандор Варга и други против Унгарија (жалби бр. 39734/15, 35530/16 и 26804/18) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко казнување...

Во предметот Додоја против Хрватска (жалба бр. 53587/17, 24.06.2021) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на членот 6 став 1 и 3 (г) од Европската конвенција...

Комесарката за човекови права на Советот на Европа, Дуња Мијатовиќ, објави коментар за човековите права во врска со политичката манипулација со хомофобијата и трансфобијата, кој беше проследен со примери од...

Во предметот Симовски против Северна Македонија (жалба бр. 46176/14, 24.06.2021) Европскиот суд за човекови права ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на претрес во домот на жалителот, без доволно...

Во најновиот извештај за Северна Македонија објавен од Комитетот за спречување на мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување на Советот на Европа беше заклучено дека, и покрај малите...

Во предметот Полат против Австрија (жалба бр. 12886/16, 20.07.2021), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и...

„Блокирајте ја омразата. Споделете ја љубовта!” е регионална кампања која има за цел соочување со феноменот на говор на омраза, со што се подига свеста кај пошироката јавност за непосредната...

Во предметот Федотова и други против Русија (жалби бр. 40792/10, 30538/14 и 43439/14) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување...