Во предметот Негреа и други против Романија (жалба бр. 53183/07, 24.07.2013), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 6 § 1 (право на правично...