Во предметот Тершана против Албанија (жалба бр. 48756/14,04.08.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 2 (право на живот) од Европската конвенција за...

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) повика на преземање на безбедносни мерки од страна на владите во земјата за заштита на жените и децата. Резултатите од Анкетата на ОБСЕ...

Во предметот Бутуруга против Романија (жалба бр. 56867/15 од 10/02/2020), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до кршење на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко...

Целта на истражувањето е да се обезбедат цврсти докази за донесување на одлуки кое би се засновало на информираност на жените и нивно застапување на различни нивоа за да се...

Во предметот на Курт против Австрија (жалба бр. 62903/15 од 4 јули 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно одлучи дека не дошло до повреда на член 2...

Триесет нови студии на случај се додадени на интерактивниот веб сајт на Советот на Европа, покажувајќи како Европската конвенција за човекови права ги има променето животот на луѓето на целиот...

Експертската група на Советот на Европа за борба против насилството врз жените и семејното насилство (GREVIO) ги објави своите евалуациски извештаи за Црна Гора и Турција. Извештаите содржат целосна анализа...

Во случајот Н.К. против Германија (број 59549/12, oд 26.07.2018 година) Европскиот суд за човекови права едногласно заклучил дека не станува збор за кршење на член 6, став  1 и 3...

На својот 30-ти пленарен состанок, CEPEJ - Европската комисија за ефикасност на правосудството го комплетираше списокот на постојните инструменти на Советот на Европа во областа на посредувањето или медијацијата, а...