Бројот на извештаи за случаи на семејно насилство расте од година во година – а, сепак, премногу жени жртви остануваат сами во својата борба, во систем кој не успева да...

Во рамките на проектот „Засилување на борбата против насилство врз жени и семејно насилство во Косово - фаза III“, се изработи резиме на политиката, чија цел е да го поддржи...

Проектот на Советот на Европа „Зајакнување на борбата против насилството врз жените и семејното насилство во Косово* - фаза III“ го објави овој извештај од тркалезна маса, кој ги сумира...

Во предметот Тершана против Албанија (жалба бр. 48756/14,04.08.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 2 (право на живот) од Европската конвенција за...

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) повика на преземање на безбедносни мерки од страна на владите во земјата за заштита на жените и децата. Резултатите од Анкетата на ОБСЕ...

Во предметот Бутуруга против Романија (жалба бр. 56867/15 од 10/02/2020), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до кршење на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко...

Целта на истражувањето е да се обезбедат цврсти докази за донесување на одлуки кое би се засновало на информираност на жените и нивно застапување на различни нивоа за да се...

Во предметот на Курт против Австрија (жалба бр. 62903/15 од 4 јули 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно одлучи дека не дошло до повреда на член 2...

Триесет нови студии на случај се додадени на интерактивниот веб сајт на Советот на Европа, покажувајќи како Европската конвенција за човекови права ги има променето животот на луѓето на целиот...

Експертската група на Советот на Европа за борба против насилството врз жените и семејното насилство (GREVIO) ги објави своите евалуациски извештаи за Црна Гора и Турција. Извештаите содржат целосна анализа...