Фронтекс, Европската агенција за гранична и крајбрежна стража, ќе обезбеди оперативна поддршка во управувањето со границите на Северна Македонија, „целосно почитувајќи ги основните права“, врз основа на договор усвоен од...

Во предметот Сафи и други против Грција (претставка бр. 5418/15, 7.7.2022 година), Европскиот суд за човекови права едногласно оцени дека дошло до повреда на член 2 (право на живот) и...

Во анализата на БИРН објавена на 1 февруари 2022 година се предупредува дека и покрај резолуцијата на Европскиот парламент, апелот на ОН и доказите собрани од медиумите и невладините организации,...

Во предметот Ал Ало против Словачка (жалба бр. 32084/19, 10.02.2022) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 6 §§ 1 и 3 (г) (право...

Европскиот комитет за спречување на мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КПТ) објави извештај за својата ad hoc посета на Хрватска од 10 до 14 август 2020 година....

Специјалниот претставник на Генералниот секретар за миграција и бегалци на Советот на Европа, заедно со Агенцијата за основни права на ЕУ (FRA) објавија нота за главните гаранции за заштита на...

Комитетот на министри на Советот на Европа усвои на 11.12.2019 година Препорака до земјите-членки за делотворно старателство над деца без придружба и деца одвоени од родителите во контекст на миграциите. Миграциите...

Во предметот Илиас и Ахмед против Унгарија (жалба бр. 47287/15 од 21 ноември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) го утврди следново: дошло до повреда на член...

Праксис го објави Извештајот за следење на заштитата и пружањето помош на мигрантите за октомври 2019 год. Во октомври 2019 година, Праксис продолжи да обезбедува помош за бегалците/мигрантите, преку пружање...

Во предметот Каак и други против Грција (жалба бр. 34215/16 од 3.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека: не дошло до повреда на член 3 (забрана...