Специјалниот претставник на Генералниот секретар за миграција и бегалци на Советот на Европа, заедно со Агенцијата за основни права на ЕУ (FRA) објавија нота за главните гаранции за заштита на...

Комитетот на министри на Советот на Европа усвои на 11.12.2019 година Препорака до земјите-членки за делотворно старателство над деца без придружба и деца одвоени од родителите во контекст на миграциите. Миграциите...

Во предметот Илиас и Ахмед против Унгарија (жалба бр. 47287/15 од 21 ноември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) го утврди следново: дошло до повреда на член...

Праксис го објави Извештајот за следење на заштитата и пружањето помош на мигрантите за октомври 2019 год. Во октомври 2019 година, Праксис продолжи да обезбедува помош за бегалците/мигрантите, преку пружање...

Во предметот Каак и други против Грција (жалба бр. 34215/16 од 3.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека: не дошло до повреда на член 3 (забрана...

Во предметот на Ал Хусин против Босна и Херцеговина (бр. 2) (жалба бр. 10112/16 од 25 јуни 2019-та година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека: дошло...

Во предметот на Ш.Д. и други против Грција, Австрија, Хрватска, Унгарија, Северна Македонија, Србија и Словенија (жалба бр. 14165/16 од 13 јуни 2019 година) Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП)...

Во предметот Леваковиќ против Данска (жалба бр. 7841/14 од 23.10.2018 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЈЛ) утврди дека не постои повреда на член 8 од Европската конвенција за човекови...

За прв пат, државите членки на Обединетите нации се согласија со сеопфатниот текст на Глобалниот договор на ОН за безбедна, уредна и законска миграција, со цел подобро управување со меѓународните...

Берлинската декларација е усвоена во германскиот Бундестаг. Безмалку 300 пратеници од 53 држави членки на ОБСЕ и четири партнери за соработка учествуваа на 27-то годишно собрание кое се одржа на...