Во предметот на В.Ц.Л. и А.Н. против Велика Британија (жалба бр. 77587/12 и 74603/12, 16.02.2021) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 4 (забрана...

Во предметот Гавлик против Лихтенштајн (жалба бр. 23922/19, 16.02.2021) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција...

Во својата одлука во предметот Антонопулу против Грција (жалба бр. 46505/19) Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на склучување договор за кредит и...

Во предметот Х и други против Бугарија (жалба бр. 22457/16, 02.02.2021), Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на процедуралниот аспект на членот 3 (забрана на нечовечно...

Во предметот  Рамазан Демир против Турција (жалба бр. 68550/17, 09.02.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување: слобода на примање...

Во предметот Чвик против Полска (жалба бр. 31454/10, 05.11.2020) Европскиот суд за човекови права утврди, со пет гласа „за“ и два „против“, дека дошло до повреда на членот 6, став...

Во предметот Којчев против Бугарија (жалба бр. 32495/15, 13.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот живот) од...

Во предметот Б. против Швајцарија (жалба бр. 78630/12, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 14 (забрана на дискриминација) во врска со членот...

Во предметот Напотник против Романија (жалба бр. 33139/13, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на членот 1 од Протоколот бр. 12 (општа забрана...

Во предметот на Ј.Т. против Бугарија (жалба бр. 41701/16, 09.07.2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот...