Во предметот Којчев против Бугарија (жалба бр. 32495/15, 13.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот живот) од...

Во предметот Б. против Швајцарија (жалба бр. 78630/12, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 14 (забрана на дискриминација) во врска со членот...

Во предметот на Ј.Т. против Бугарија (жалба бр. 41701/16, 09.07.2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот...

Во предметот Вељковиќ-Јукиќ против Швајцарија (жалба бр. 59534/14, 21.07.2020), Европскиот суд за човекови права утврди дека не дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот...

Во предметот Рана против Унгарија (жалба бр. 40888/17) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот)...

Во предметот Судита Кеита против Унгарија (жалба бр. 42321/15, 12.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот...

Во предметот Драган Петровиќ против Србија (жалба бр. 75229/10, 14.04.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот...

Во предметот Худоровиќ и др. Словенија (жалби бр. 24816/14 и 25140/14 од 10 март 2020 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) утврди дека: не дошло до кршење на...

Во предметот Бутуруга против Романија (жалба бр. 56867/15 од 10/02/2020), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до кршење на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко...

U slučaju Y protiv Bugarske (predstavka br. 41990/18 od 20.02.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je kršenje pozitivne obaveze iz članova 3 i 8 Evropske konvencije o...