Në rastin e VCL dhe AN kundër Mbretërisë së Bashkuar (kërkesat nr. 77587/12 dhe 74603/12, 16.02.2021) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje...