Во предметот И.Е. против Република Молдавија (жалба бр. 45422/13, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на тортура) и повреда на член 5, став 1...

Во предметот на Ш.Д. и други против Грција, Австрија, Хрватска, Унгарија, Северна Македонија, Србија и Словенија (жалба бр. 14165/16 од 13 јуни 2019 година) Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП)...

Во случајот Биговиќ против Црна Гора, Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на членот 5, став 1, повреда на членот 5, став 3 и повреда на член 3 (во...

Во предметот Илнзеер (Ilnseher) против Германија, Европскиот суд за човекови права се изјасни дека нема повреда на Конвенцијата. Предметот се однесуваше на законитоста на дополнителен превентивен притвор на лице осудено...