Европскиот суд за човекови права одлучи, со четири гласа наспроти три, дека не дошло до кршење на член 7 (нема казна без закон) од Европската конвенција за човекови права, и...

Во предметот Илнзеер (Ilnseher) против Германија, Европскиот суд за човекови права се изјасни дека нема повреда на Конвенцијата. Предметот се однесуваше на законитоста на дополнителен превентивен притвор на лице осудено...