Во предметот на Релу Адријан Коман и други против Генералниот инспекторат за имиграција и други (пресуда бр C-673/16, 2018/06/05.), Европскиот суд на правдата заклучи дека терминот "брачен другар" во Директивата...