Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) во својата одлука во предметот Ц и Е. против Франција (жалба бр. 1462/18 и 17348/18) едногласно ги прогласи жалбите за недопуштени како очигледно неосновани. Предметот...

Францускиот Касациски суд упати барање за советодавно мислење во врска со предметот на Менесон (Mennesson) против Франција (жалба број 65192/11, 26 јуни 2014 година). Предметот се однесуваше на жалителите, сопруг и...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на Европската конвенција за човекови права во случајот Мифсуд...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на Европската конвенција за човекови права во предметот Вундерлих...

Европскиот суд за човекови права утврдил дека дошло до повреда на членот 8 од Конвенцијата во предметот Вишнијаков против Украина (број на претставка 25612/12 од 24.7.2018 година) Предметот се однесувал...

Во предметот Антковиак против Полска (жалба бр. 27025/17) во врска со спорот за старателство помеѓу жалителите (апликантите)- потенцијални посвојувачи и биолошките родители, Европскиот суд за човекови права  со мнозинство гласови...