Во предметот на Сломка (Słomka) против Полска (жалба бр. 68924/12, 06.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало повреда на член 6 (право на правично судење) од Европската...