Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на Европската конвенција за човекови права во предметот Вундерлих...

Европскиот суд за човекови права сметаше дека нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) од Европската конвенција за човекови права во предметот Кабукак (Cabucak)...

Во предметот Илнзеер (Ilnseher) против Германија, Европскиот суд за човекови права се изјасни дека нема повреда на Конвенцијата. Предметот се однесуваше на законитоста на дополнителен превентивен притвор на лице осудено...

Во случајот Н.К. против Германија (број 59549/12, oд 26.07.2018 година) Европскиот суд за човекови права едногласно заклучил дека не станува збор за кршење на член 6, став  1 и 3...

Фролих против Германија (жалба бр. 16112/15, 26.07.2018 година) Жалителот, Арнулф Фролих, е германски државјанин кој е роден во 1966 година и живее во Кетел (Германија). Случајот се однесуваше на верувањето...

Во предметот Дриди против Германија (претставка број 35778/11, од 26.07.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучил дека дошло до кршење на: член 6, став 1 и став 3,точка...

Во предметот на М.L. и W.W. против Германија (жалба бр. 60798/10 и 65599/10, на 2018/06/28.), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека немало повреда на член 8 (право на...