Условот затворениците да ја докажуваат својата вера во писмена форма не е во согласност со Конвенцијата

Во предметот Неагу против Романија (жалба бр. 21969/15, 10.11.2020), Европскиот суд за човекови права утврди со мнозинство гласови дека дошло до повреда на членот 9 (право на слобода на мислење,…

Прифаќање на докази добиени преку мачење и злоставување од страна на приватни лица

Во предметот Чвик против Полска (жалба бр. 31454/10, 05.11.2020) Европскиот суд за човекови права утврди, со пет гласа „за“ и два „против“, дека дошло до повреда на членот 6, став…

Повреда на правото на приватен живот поради неможност за признавање на татковство

Во предметот Којчев против Бугарија (жалба бр. 32495/15, 13.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот живот) од…

Извештај за состојбата со човековите права во Србија во 2020 година

Белградскиот центар за човекови права (БЦЧР) го објави својот Извештај за состојбата на човековите права во Србија во првата половина на 2020 година, во кој фокусот се става на почитувањето…

Влијание на КОВИД-19 врз ЛГБТИ заедниците

Европскиот регион на Меѓународната асоцијација на лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, транссексуалци и интерсексуалци („ИЛГА Европа“) објави извештај под наслов „Влијанија на КОВИД-19 врз ЛГБТИ заедниците во Европа и Централна Азија: Извештај…

Дискриминација заснована на пол во однос на правото на семејна пензија

Во предметот Б. против Швајцарија (жалба бр. 78630/12, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 14 (забрана на дискриминација) во врска со членот…

Не дошло до дискриминација на бремени жени на работното место

Во предметот Напотник против Романија (жалба бр. 33139/13, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на членот 1 од Протоколот бр. 12 (општа забрана…

Одбивањето да се коригираат податоците за религијата на еден затвореник во неговото затворско досие не претставувало нарушување на Конвенцијата

Во предметот Мариш против Романија (жалба бр. 58208/14, 22.10.2020), Европскиот суд за човекови права со мнозинство гласови ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесува на одбивањето на романските власти…

Заштита на човековите права и одговор на пандемијата КОВИД-19

Албанија, како и многу земји во светот во ова време на пандемија, се соочува со предизвикот да воспостави правична рамнотежа помеѓу заштитата на здравјето, минимизирањето на економските и социјалните потешкотии…

Недозволувањето на корекција на пол заради јавен интерес не било во согласност со Конвенцијата

Во предметот на Ј.Т. против Бугарија (жалба бр. 41701/16, 09.07.2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот…