Извештај за состојбата со човековите права во Србија во 2020 година

Белградскиот центар за човекови права (БЦЧР) го објави својот Извештај за состојбата на човековите права во Србија во првата половина на 2020 година, во кој фокусот се става на почитувањето…

Влијание на КОВИД-19 врз ЛГБТИ заедниците

Европскиот регион на Меѓународната асоцијација на лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, транссексуалци и интерсексуалци („ИЛГА Европа“) објави извештај под наслов „Влијанија на КОВИД-19 врз ЛГБТИ заедниците во Европа и Централна Азија: Извештај…

Заштита на човековите права и одговор на пандемијата КОВИД-19

Албанија, како и многу земји во светот во ова време на пандемија, се соочува со предизвикот да воспостави правична рамнотежа помеѓу заштитата на здравјето, минимизирањето на економските и социјалните потешкотии…

Недозволувањето на корекција на пол заради јавен интерес не било во согласност со Конвенцијата

Во предметот на Ј.Т. против Бугарија (жалба бр. 41701/16, 09.07.2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот…

Нема повреда на член 8 при повлекување на дозвола за постојан престој поради осудителна пресуда за трговија со дрога

Во предметот Вељковиќ-Јукиќ против Швајцарија (жалба бр. 59534/14, 21.07.2020), Европскиот суд за човекови права утврди дека не дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот…

Неделотворен службен одговор на насилството врз жените

Во предметот Тершана против Албанија (жалба бр. 48756/14,04.08.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 2 (право на живот) од Европската конвенција за…

Нарушување на принципот ne bis in idem во постапките против жалителот заради нарушување на јавниот ред и мир на фудбалски натпревар

Во предметот Велков против Бугарија (жалба бр. 34503/10), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 4 од Протоколот бр. 7 (право да не се…

Повреда на Конвенцијата поради невозможноста да се изврши промена на полот и името од чисто формални причини

Во предметот Рана против Унгарија (жалба бр. 40888/17) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот)…

Кршењето на дигиталните права се шири во Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот

Случаите на кршење на дигиталните права зачестија во Централна и Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот, а над половина од нив вклучуваат пропаганда, ширење дезинформации или објавување на…

Програмата за заштита на сведоци била во согласност со Конвенцијата

Во предметот А и Б против Романија (жалба бр. 48442/16, 02.06.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло повреда на член 2 (право на живот) од Европската…