Во предметот Хилjа Ебру Демирел против Турција (претставка бр. 30733/08 од 19.6.2018.), Европскиот суд за човекови права утврдил дека дошло до повреда на членот 14 (забрана на дискриминација), во врска...