Во предметот Вукушиќ против Хрватска (претставка бр. 37522/16), Европскиот суд за човекови права утврди повреда на членот 3 (нечовечно и понижувачко постапување) од Европската конвенција за човекови права. Вукушиќ, кој одлежал...

Во предметот Нух Узун и други против Турција (жалба бр. 49341/18 и 13 други жалби) Европскиот суд за човекови права одлучи едногласно, дека дошло до повреда на член 8...

Во предметот Фенех против Малта (жалба бр. 19090/20, 01.03.2022) Европскиот суд за човекови права едногласно оцени дека немало повреда на членот 3 (забрана за нечовечко или понижувачко постапување) од Европската...

Во предметот Иван Карпенко против Украина (жалба бр. 45397/13), Европскиот суд за човекови права едногласно оцени дека дошло до повреда на член 3 (забрана на нечовечко и понижувачко постапување) од...

Во пресудата во предметот W.A. против Швајцарија (жалба бр. 38958/16, 02.11.2021 година) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до: повреда на член 5 § 1 (право...

Во предметот Симовски против Северна Македонија (жалба бр. 46176/14, 24.06.2021) Европскиот суд за човекови права ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на претрес во домот на жалителот, без доволно...

Во предметот  Рамазан Демир против Турција (жалба бр. 68550/17, 09.02.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување: слобода на примање...

Во предметот Неагу против Романија (жалба бр. 21969/15, 10.11.2020), Европскиот суд за човекови права утврди со мнозинство гласови дека дошло до повреда на членот 9 (право на слобода на мислење,...

Во предметот Мариш против Романија (жалба бр. 58208/14, 22.10.2020), Европскиот суд за човекови права со мнозинство гласови ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесува на одбивањето на романските власти да...

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je zvaničnu listu principa o postupanju sa osobama lišenim slobode u kontekstu pandemije Coronavirus disease 2019...