Во предметот  Рамазан Демир против Турција (жалба бр. 68550/17, 09.02.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување: слобода на примање...

Во предметот Неагу против Романија (жалба бр. 21969/15, 10.11.2020), Европскиот суд за човекови права утврди со мнозинство гласови дека дошло до повреда на членот 9 (право на слобода на мислење,...

Во предметот Мариш против Романија (жалба бр. 58208/14, 22.10.2020), Европскиот суд за човекови права со мнозинство гласови ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесува на одбивањето на романските власти да...

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je zvaničnu listu principa o postupanju sa osobama lišenim slobode u kontekstu pandemije Coronavirus disease 2019...

Во предметот Стразимири против Албанија (жалба бр. 34602/16, од 21 јануари 2020 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека: дошло до повреда на член 3 (забрана...

Европскиот комитет за превенција на тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување (КПТ) објави извештај за последната посета на Албанија во ноември 2018 година. За време на својата посета, КПТ...

Во предметот на Горлов и други против Русија (жалба бр. 27057/06 и 2 други), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 8 (право...

Во предметот на Мехмет Ресит Арслан и Орхан Бингол против Турција (жалба бр. 47121/06, 18/06/2019), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 2...

Комесарот за човекови права, Дуња Мијатовиќ, ја предупреди Србија да се погрижи нејзиниот предлог-закон за доживотен затвор да е во согласност со судската пракса на Европскиот суд за човекови права Во...

Во предметот на Вецев против Бугарија (жалба бр. 54558/15 од 30.04.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на...