Европскиот комитет за спречување на мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КСМ) објави извештај за периодичната посета на Црна Гора со фокус на полицијата, затворите и психијатриските и...

Во случајот на Ѓини против Србија (претставка бр. 1128/16), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека постоела: повреда на членот 3 (забрана на мачење и нечовечко или понижувачко...

Европската комисија за превенција на мачење и нехуман или понижувачки третман или казнување (КПТ), на 21 јуни 2018 година објави извештај за својата ад хок посета на Србија, којашто се...