Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je zvaničnu listu principa o postupanju sa osobama lišenim slobode u kontekstu pandemije Coronavirus disease 2019...

Европскиот комитет за превенција на тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување (КПТ) објави извештај за последната посета на Албанија во ноември 2018 година. За време на својата посета, КПТ...

Во предметот на Лингурар (Lingurar) против Романија (жалба бр.44744/14, 16.04.2019) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дека дошло до: повреда на членот 3 (забрана на нечовечко или...

Европскиот суд за човекови права одлучи да воведе нова практика од 1 јануари 2019 година, која вклучува посветена фаза без спор во однос на сите договорни држави. Судот ќе одлучи...

Комитетот на Советот на Европа за спречување на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КПТ) го објави на 2 октомври извештајот за својата периодична посета на Хрватска, што се...

Европската комисија за превенција на мачење и нехуман или понижувачки третман или казнување (КПТ), на 21 јуни 2018 година објави извештај за својата ад хок посета на Србија, којашто се...