Во предметот Вељковиќ-Јукиќ против Швајцарија (жалба бр. 59534/14, 21.07.2020), Европскиот суд за човекови права утврди дека не дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот...

Во предметот Тершана против Албанија (жалба бр. 48756/14,04.08.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 2 (право на живот) од Европската конвенција за...

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина (БиХ) повика на преземање на безбедносни мерки од страна на владите во земјата за заштита на жените и децата. Резултатите од Анкетата на ОБСЕ...

Директорот за човекови права на Советот на Европа го прими Државниот секретар на Министерството за правда на Србија, на маргините на состанокот на Комитетот на заменици министри на Советот на...

Во предметот Бутуруга против Романија (жалба бр. 56867/15 од 10/02/2020), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до кршење на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко...

Во предметот на Л.Р. против Северна Македонија (жалба бр. 38067/15, 23.01.2020), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 3 (забрана на нечовечко или...

Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) во својата одлука во предметот Ц и Е. против Франција (жалба бр. 1462/18 и 17348/18) едногласно ги прогласи жалбите за недопуштени како очигледно неосновани. Предметот...

Во предметот Петитори Ланцман против Франција (жалба бр. 23038/19), Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на барањето на жалителката да се пренесе...

Комитетот на министри на Советот на Европа усвои на 11.12.2019 година Препорака до земјите-членки за делотворно старателство над деца без придружба и деца одвоени од родителите во контекст на миграциите. Миграциите...

Целта на истражувањето е да се обезбедат цврсти докази за донесување на одлуки кое би се засновало на информираност на жените и нивно застапување на различни нивоа за да се...