Во својата одлука во предметот Антонопулу против Грција (жалба бр. 46505/19) Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на склучување договор за кредит и...

Во предметот Напотник против Романија (жалба бр. 33139/13, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на членот 1 од Протоколот бр. 12 (општа забрана...

Предметот Бешири против Албанија (жалба бр. 29026/06, 07.05.2020) и 11 други жалби се однесуваа на пролонгирано неспроведување на правосилни одлуки за доделување надомест за одземен имот за време на комунизмот....

Во предметот Пендов против Бугарија (жалба бр. 44229/11 од 26/03/2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до кршење на член 1 од Протоколот бр. 1 (заштита на сопственоста)...

Во предметот Баралија против Босна и Херцеговина (жалба бр. 30100/18 од 29 октомври 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 1...

Во предметот Орловиќ и др. Босна и Херцеговина (жалба бр. 16332/18 од 01.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло повреда на член 1 од Протоколот...

Предметот на Свит Розваг, ТОВ и други против Украина (жалба бр. 13290/11, 62600/12 и 49432/16, 27/06/2019, 27/06/2019) се однесуваше на забрана за коцкање воведена во Украина во 2009 година. Жалителите...

Европскиот суд за човекови права одлучи, со четири гласа наспроти три, дека не дошло до кршење на член 7 (нема казна без закон) од Европската конвенција за човекови права, и...

Во предметот на Каинар и други против Турција (жалба бр. 21104/06, 51103/06 и 18809/07 од 07.05.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕКЧП) едногласно заклучи дека дошло до повреда на...

Во предметот на Елисеј-Узун и Андони против Романија (жалба бр.44447/10, 23.04.2019) Европскиот суд за човекови права сметаше дека: дошло до повреда на членот 6, став 1 во однос на...