Во предметот Х и други против Бугарија (жалба бр. 22457/16, 02.02.2021), Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на процедуралниот аспект на членот 3 (забрана на нечовечно...

Во предметот Чвик против Полска (жалба бр. 31454/10, 05.11.2020) Европскиот суд за човекови права утврди, со пет гласа „за“ и два „против“, дека дошло до повреда на членот 6, став...

Во предметот И.Е. против Република Молдавија (жалба бр. 45422/13, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на тортура) и повреда на член 5, став 1...

Во предметот Бутуруга против Романија (жалба бр. 56867/15 од 10/02/2020), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до кршење на член 3 (забрана на нечовечко или понижувачко...

U slučaju Y protiv Bugarske (predstavka br. 41990/18 od 20.02.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je kršenje pozitivne obaveze iz članova 3 i 8 Evropske konvencije o...

Во предметот Стразимири против Албанија (жалба бр. 34602/16, од 21 јануари 2020 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека: дошло до повреда на член 3 (забрана...

Во предметот на Л.Р. против Северна Македонија (жалба бр. 38067/15, 23.01.2020), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 3 (забрана на нечовечко или...

Во предметот Кусиќ и др. против Хрватска (жалба бр. 71667/17, 16 јануари 2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Жалителите Здравко Кушиќ, Бојан Кушиќ...

Во предметот Илиас и Ахмед против Унгарија (жалба бр. 47287/15 од 21 ноември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) го утврди следново: дошло до повреда на член...

Во предметот Н.А. против Финска (жалба бр. 25244/18 од 14.11.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 2 (право на живот) и...