Во предметот Пендов против Бугарија (жалба бр. 44229/11 од 26/03/2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до кршење на член 1 од Протоколот бр. 1 (заштита на сопственоста)...

Во предметот Зарубин и други против Литванија (жалби бр. 69111/17, 69112/17, 69113/17 и 69114/17), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) донесе одлука за недопуштеност на жалбите. Предметот се однесуваше на протерувањето...

Во предметот Хербаи против Унгарија (жалба бр. 11608/15 од 5 ноември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 10 (слобода на...

Во предметот на „Суровец против Унгарија“ (жалба бр. 15428/16, 08.10.2019 година) Европскиот суд за човекови права, едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 10 (слобода на изразување) од Европската...

Во предметот на Л.П. и Карваљо против Португалија (жалби бр. 24845/13 и 49103/15 од 8.10. 2019 година) Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до повреда на...

Во предметот Брзезински против Полска (жалба бр. 47542/07 од 25/07/2019), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до кршење на член 10 (слобода на изразување) од Европската...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека не дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот живот) од Европската конвенција за човекови права во предметот на...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција за заштита на човековите права во предметот Салусти против Италија...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало повреда на член 10 (слобода на изразување) на Европската конвенција за човекови права во предметот Паис Пирес де Лима против Португалија...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало две повреди на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот, домот и преписката) и повреда на членот 10...