Во предметот Алексejев (Alekseyev) и други против Русија (жалба бр.14988 / 09 и 50 други, 27.11.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на член 11...

Во предметот Навалниј против Русија (жалба бр. 29580/12 и четворица други, 15.11.2018 година) Големиот судски совет на Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повеќекратни прекршувања на Европската...