Во предметот на Бејзарас и Левицкас против Литванија (жалба бр. 41288/15, 14.01.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 14 (забрана на дискриминација) од...

Во предметот на Горлов и други против Русија (жалба бр. 27057/06 и 2 други), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 8 (право...

Европскиот суд за човекови права едногласно донесе одлука за недопуштеност на жалбата во предметот Пула против Северна Македонија (жалба бр. 48835/13 од 6 јуни 2019 година) во врска со доделувањето...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до прекршување и повреда на Европската конвенција за човекови права во случајот Масларова против Бугарија (претставка бр. 2966/10, 31.01.2019 година). Случајот се...

Во предметот Алексejев (Alekseyev) и други против Русија (жалба бр.14988 / 09 и 50 други, 27.11.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на член 11...

Триесет нови студии на случај се додадени на интерактивниот веб сајт на Советот на Европа, покажувајќи како Европската конвенција за човекови права ги има променето животот на луѓето на целиот...