Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Kroacia

Ky dokument pasqyron aktgjykimet dhe vendimet e zgjedhura të GjEDNj-së në lidhje me Kroacinë, që nga ratifikimi i Konventës Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore më 5 nëntor 1997. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 349 aktgjykime dhe 642 vendime të pranueshmërisë në lidhje me Kroacinë.

echr-cro