Случаите на кршење на дигиталните права зачестија во Централна и Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот, а над половина од нив вклучуваат пропаганда, ширење дезинформации или објавување на...

Во предметот Гогран против Велика Британија (жалба бр. 45245/15, 13.02.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и...

Во предметот Брејер против Германија (жалба бр. 50001/12, 30.01.20202), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) утврди дека немало повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот)...

Во предметот на Лопез Рибалда и други против Шпанија (жалби бр. 1874/13 и 8567/13),  Европскиот суд за човекови права одлучи со 14 гласа за и три против дека не дошло...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) на Европската конвенција за човекови права во предметот Кат...

Во предметот на М.L. и W.W. против Германија (жалба бр. 60798/10 и 65599/10, на 2018/06/28.), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека немало повреда на член 8 (право на...