Случаите на кршење на дигиталните права зачестија во Централна и Југоисточна Европа за време на пандемијата на коронавирусот, а над половина од нив вклучуваат пропаганда, ширење дезинформации или објавување на...

Групата на држави против корупцијата (ГРЕКО) го објави на 06.02.2020 год. својот Втор извештај за усогласеност во рамките на  четвртиот круг на оценка на Црна Гора (за спречување на корупцијата...

Сексуалната експлоатација и злоупотреба на деца на интернет е специфична форма на насилство врз децата. Често транснационална природа на овој криминал бара меѓународен, мулти-секторски одговор за да се обезбеди холистичка...

Во случајот Биговиќ против Црна Гора, Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на членот 5, став 1, повреда на членот 5, став 3 и повреда на член 3 (во...

Според последните извештаи за човекови права, подготвени од Стејт Департментот на САД, политичкото влијание и директната или индиректната контрола врз медиумите, како и кампањите за лажно дискредитирање, заканите и насилството...

Европскиот комитет за спречување на мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КСМ) објави извештај за периодичната посета на Црна Гора со фокус на полицијата, затворите и психијатриските и...

Експертската група на Советот на Европа за борба против насилството врз жените и семејното насилство (GREVIO) ги објави своите евалуациски извештаи за Црна Гора и Турција. Извештаите содржат целосна анализа...