Специјалниот претставник на Генералниот секретар за миграција и бегалци на Советот на Европа, заедно со Агенцијата за основни права на ЕУ (FRA) објавија нота за главните гаранции за заштита на...

Во предметот на Б.Л. и други против Франција (жалба бр. 48104/14) Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на барателите на азил сместени во...

Во предметот Илиас и Ахмед против Унгарија (жалба бр. 47287/15 од 21 ноември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) го утврди следново: дошло до повреда на член...

Во предметот Н.А. против Финска (жалба бр. 25244/18 од 14.11.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 2 (право на живот) и...

Во предметот на „Суровец против Унгарија“ (жалба бр. 15428/16, 08.10.2019 година) Европскиот суд за човекови права, едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 10 (слобода на изразување) од Европската...

Во предметот на Ал Хусин против Босна и Херцеговина (бр. 2) (жалба бр. 10112/16 од 25 јуни 2019-та година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека: дошло...

Хрватската полиција ги враќа мигрантите и барателите на азил назад во Босна и Херцеговина, во некои случаи насилно, и без да им даде можност да бараат азил. Хјуман рајтс воч...