Во предметот И.Е. против Република Молдавија (жалба бр. 45422/13, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на тортура) и повреда на член 5, став 1...

Во предметот Стразимири против Албанија (жалба бр. 34602/16, од 21 јануари 2020 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека: дошло до повреда на член 3 (забрана...

Во предметот Илиас и Ахмед против Унгарија (жалба бр. 47287/15 од 21 ноември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) го утврди следново: дошло до повреда на член...

Во предметот Пуриќ и Р.Б. против Србија (жалби бр. 27929/10 и 52120/13), Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на член 5, став 3 од Европската конвенција за...

Во предметот Каак и други против Грција (жалба бр. 34215/16 од 3.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека: не дошло до повреда на член 3 (забрана...

Во предметот на Риѕото против Италија (жалба бр. 20983/12 од 5 септември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 5, став...

Во предметот на Ш.Д. и други против Грција, Австрија, Хрватска, Унгарија, Северна Македонија, Србија и Словенија (жалба бр. 14165/16 од 13 јуни 2019 година) Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП)...

Во случајот Биговиќ против Црна Гора, Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на членот 5, став 1, повреда на членот 5, став 3 и повреда на член 3 (во...

Во предметот Илнзеер (Ilnseher) против Германија, Европскиот суд за човекови права се изјасни дека нема повреда на Конвенцијата. Предметот се однесуваше на законитоста на дополнителен превентивен притвор на лице осудено...

Во предметот Алексejев (Alekseyev) и други против Русија (жалба бр.14988 / 09 и 50 други, 27.11.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на член 11...