GRETA je objavila nove smernice o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije je u porastu, prema zapažanje Grupe stručnjaka čiji je zadatak da nadgleda obaveze država prema Konvenciji Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima (GRETA). Zapravo, trgovina ljudima u svrhu eksploatacije radne snage pojavila se kao pretežni oblik trgovine ljudima u nekim evropskim zemljama. Javlja se i u formalnoj i u neformalnoj ekonomiji, a tiče se žena, muškaraca i dece.

Nove Smernice o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije postavljaju ključne pokazatelje za podršku državama u obezbeđivanju, na primer, ispravnog funkcionisanja inspekcija rada, zahteva za izveštavanjem, efikasne identifikacije i pomoći žrtvama i osiguravanje odgovarajuće krivičnopravne zaštite.

Smernice dopunjuju Zbirku dobrih praksi u bavljenju trgovinom ljudima u svrhu radne eksploatacije, kao deo Mape puta generalnog sekretara za jačanje akcije protiv trgovine ljudima u svrhu eksploatacije rada, i otvaraju put za posvećenost ad hoc radne grupe za izradu Preporuke koju će Komitet ministara Saveta Evrope usvojiti na tu temu.

Ovde možete naći smernice: https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c

Preuzeto sa sajta Saveta Evrope