Nema povrede člana 8 Konvencije zbog oduzimanja dozvole za stalan boravak usled osude za krivično delo nedozvoljene trgovine opojnim drogama

U slučaju Veljković-Jukić protiv Švajcarske (predstavka br. 59534/14 od 21.07.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) je utvrdio da nije bilo kršenja člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima (“Konvencija”).

Slučaj se odnosio na oduzimanje dozvole za stalni boravak hrvatskoj državljanki koji živi u Švajcarskoj od svoje četrnaeste godine, zbog krivične presude za krivično delo nedozvoljene trgovine opojnim drogama, i njenog mogućeg isterivanja iz Švajcarske.

ESLJP je smatrao da odluka o oduzimanju dozvole stalnog boravka podnositeljki predstavke i odluke o njenom proterivanju iz Švajcarske predstavlja mešanje u njena prava na poštovanje „privatnog“ i „porodičnog“ života, imajući u vidu veoma dug period boravka u Švajcarskoj i činjenicu da je tamo živela sa suprugom i decom. Međutim, mešanje je bilo u skladu sa saveznim Zakonom o strancima i težilo legitimnom cilju: sprečavanju nereda ili kriminala. Što se tiče toga da li je mera neophodna u demokratskom društvu, ESLJP je primetio sledeće. 

Utvrdio je da Švajcarska nije prekoračila slobodu procene koja joj se pruža, posebno imajući u vidu ozbiljnost njene osude za krivično delo vezano za drogu i činjenicu da bi se podnositeljka predstavke i članovi njene porodice mogli bez većih poteškoća integrisati u jedno od odredišta zemalja koje je predlagao Savezni vrhovni sud: Bosna i Hercegovina, Hrvatska ili Srbija.

ELSJP je primetio da je podnositeljki predstavke odbijen ulazak na teritoriju Švajcarske u periodu od sedam godina (do 30. avgusta 2021. godine) i da je savezni Zakon o strancima omogućio privremeno obustavljanje izvršenja ovog naloga kako bi podnositeljka predstavke mogla da poseti članove porodice u Švajcarskoj

Shodno tome, imajući u vidu posebno ozbiljnost osude za krivično delo vezano za drogu i činjenicu da bi se podnositeljka predstavke i članovi njene porodice mogli bez većih poteškoća integrisati u jednu od odredišnih država koju je predložio Savezni vrhovni sud, ESLJP je smatrao da Švajcarska nije prekoračila slobodu procjne koja joj se pruža. Shodno tome, nije bilo kršenja člana 8 Konvencije.

Međutim, ESLJP je smatrao poželjnim da domaće vlasti preispitaju situaciju podnositeljke predstavke u svetlu daljeg razvoja događaja od donošenja presude Saveznog vrhovnog suda, pre nego što se odluči da li će se sprovesti mera, posebno uzimajući u obzir njeno ponašanje tokom postupka, kao i dostupne mogućnosti za podnošenje nove dozvole za boravak (član 43. Zakona o strancima).

Preuzeto sa zvaničnog sajta Evropskog suda za ljudska prava