Nepristrasnost sudije

U slučaju Koulias protiv Kipra (predstavka br. 48781/12 od 26.05.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) jednoglasno je utvrdio da je došlo do povrede člana 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima pravima (“Konvencija”).

Slučaj se odnosio na navode podnosioca predstavke da jedan od sudija Vrhovnog suda u postupku protiv njega bio pristrasan imajući u vidu da je sudijin sin radio u advokatskoj kancelariji čiji je osnivački partner zastupao aplikanta u predmetu.

ESLJP je posebno utvrdio da, iako se sudije ne moraju automatski diskvalifikovati u takvim okolnostima, postojanje srodstva takve vrste mora biti poznato na početku postupka. Da li su takve sumnje objektivno opravdane zavisi od okolnosti konkretnog slučaja. Faktori koje treba uzeti u obzir uključuju da li je srodnik sudije bio uključen u predmetni slučaj, položaj srodnika u advokatskoj kancelariji, veličina advokatske kancelarije, njena unutrašnja organizaciona struktura, finansijska važnost slučaja za advokatsku kancelariju, kao i svaki mogući finansijski interes ili potencijalna korist od strane srodnika. 

Međutim, podnosilac predstavke je saznao za vezu između sina sudije i advokatske kancelarije koja zastupa podnosioca predstavke u postupku klevete tek nakon što je izgubio u sudskom postupku. Izgled pristrasnosti stvorio je kod podnosioca predstavke sumnju u nedostatak pristrasnosti sudije, što je bilo objektivno opravdano u ovom slučaju.

Podnosilac predstavke nije znao da li je sin sudije zaista umešan u slučaj i da li je imao finansijski interes vezan za njegov ishod. Na taj način je stvoren izgled pristrasnosti. ESLJP je stoga utvrdio da su sumnje podnosioca predstavke o nepristrasnosti sudije bile objektivno opravdane i da domaće pravo i praksa nisu pružili dovoljno proceduralnih garancija. Prema tome, ESLJP je zaključio da je došlo do kršenja člana 6 stav 1 Konvencije.

Preuzeto sa zvaničnog sajta Evropske konvencije o ljudskim pravima

Tags:
, ,