Opravdano otpuštanje uzbunjivača

U slučaju Gavlik protiv Lihtenštajna (predstavka br. 23922/19, 16.02.2021) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da nije došlo do kršenja člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“).

Slučaj se odnosio na lekara koji je sumnjao da se u njegovoj bolnici odvijala eutanazija pacijenata. Podnosilac predstavke se žalio tužilaštvu (bez da je prethodno prošao kroz interni sistem žalbi u bolnici). Policija je preduzela nekoliko istražnih koraka, nakon čega je usledila velika pažnja medija. Podnosilac predstavke je suspendovan 26. septembra 2014. godine, a 17. oktobra 2014. godine otpušten je bez najave, zbog toga što nije prošao kroz sistem bolničkih internih žalbi.

ESLJP je ponovio da mešanje u slobodu izražavanja mora biti, između ostalog, „neophodno u demokratskom društvu“ i srazmerno legitimnom cilju kome se teži. ESLJP se složio sa domaćim sudovima da je podnosilac predstavke trebalo bolje da proveri informacije, uzimajući u obzir ozbiljnost navoda. 

ESLJP se nije izjasnio o tome da li je podnosilac predstavke bio obavezan da povodom svojih sumnji prvo pokrene interni postupak, ali je utvrdio da su informacije koje je obelodanio bile od značajnog javnog interesa. ESLJP je primio k znanju ozbiljnost otpuštanja podnosioca predstavke, smatrajući da je to moralo imati „chilling“ efekat. ESLP je takođe primetio da podnosilac predstavke nije postupao sa neprikladnim motivima, ali ipak, otkaz podnosioca predstavke bio je opravdan, posebno s obzirom na uticaj na reputaciju bolnice i drugog osoblja. 

Imajući u vidu navedeno, ESLJP je zaključio da je mešanje u prava podnosioca predstavke bilo srazmerno. Shodno tome, nije došlo do kršenja člana 10 Konvencije.

Preuzeto sa zvaničnog sajta Evropskog suda za ljudska prava