Otplata u evrima zajma podignutog u švajcarskim francima

U svojoj odluci u slučaju Antonopoulou protiv Grčke (predstavka br. 46505/19 od 09.02.2021. godine), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je proglasio predstavku neprihvatljivom.

Slučaj se odnosio na zaključivanje ugovora o zajmu i otplati zajma. Podnositeljka predstavke se žalila da je banci morala da vrati iznos u evrima koji je znatno premašio iznos kredita koji je pozajmila u švajcarskim francima.

ESLJP je smatrao da podnositeljka predstavke nije bila svesna rizika uzimanja kredita u švajcarskim francima i rizika da će tako jaka valuta oscilirati nagore tokom 25-godišnjeg roka njenog kredita. Podnositeljka predstavke je bila takođe osigurana tri godine od rizika povećanja svojih mesečnih otplata usled porasta kursa i mogla je obnoviti to osiguranje. Ugovor o zajmu takođe joj je omogućio da u bilo kom trenutku zatraži konverziju kredita u valutu evra. Osim toga, podnositeljka predstavke je potpisala četiri sporazuma nakon potpisivanja prvobitnog sporazumom sa bankom, smanjujući mesečne otplate, produžujući rokove otplate, pa čak i privremeno obustavljajući neke otplate.

ESLJP je primetio da je domaće pravo podnositeljki predstavke obezbedilo odgovarajuće pravne lekove kojima može da ostvari svoja imovinska prava. Podnositeljka predstavke je iskoristila pravni lek pred domaćim građanskih sudovima pokušavajući da poništi klauzulu u sporazumu koju je smatrala nepravičnom. Podnositeljka predstavke je takođe imala mogućnost da se obrati sudovima sa zahtevom da se izmeni ugovor ili čak da ga raskine prema članu 388 Građanskog zakonika. I na kraju, prema uslovima sporazuma sa bankom, mogla je u bilo kom trenutku da zatraži od banke da zajam pretvori u evre i mogla je da produži osiguranje od povećanja mesečnih otplata.

Na kraju, u pogledu delotvornosti pravnog leka koji je izabrala, ESLJP je primetio da je podnositeljka predstavke dobila priliku da iznese sve svoje argumente pred nadležnim sudovima. ESLJP je istakao da je Kasacioni sud domaće pravo protumačio u skladu sa relevantnom sudskom praksom ESLJP-a i pravom Evropske unije. Shodno tome, pravni okvir koji je uspostavila država obezbedio je podnositeljki predstavke mehanizam kojim može da ostvari svoja prava prema članu 1. Protokola br. 1. ESLJP je stoga proglasio predstavku neprihvatljivom kao očigledno neosnovanu.

Preuzeto sa zvaničnog sajta Evropskog suda za ljudska prava