Prihvatanje dokaza pribavljenih mučenjem i zlostavljanjem od strane privatnih lica

U slučaju Ćwik protiv Poljske (predstavka br. 31454/10 od 05.11.2020. godine), Evropski sud za ljudska prava (ESLJP”) sa pet glasova za i dva protiv je utvrdio povredu člana 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima (Konvencija”).

Slučaj se odnosio na žalbu g. Ćwika da je postupak protiv njega zbog trgovine drogom bio nepravedan. Posebno se žalio da su sudovi prihvatili kao dokaze izjave treće strane koje su mučenjem pribavili članovi kriminalne bande.

ESLJP je posebno utvrdio da domaći sudovi koji su se bavili slučajem podnosioca predstavke nisu ostavili prostora za sumnju da su sporne izjave dobijene kao rezultat zlostavljanja zabranjenog članom 3 Konvencije.

Pitanje u slučaju podnosioca predstavke, koje ranije nije pokretano pred ESLJP-om, bilo je da li se to pravilo može preneti na dokaze pribavljene od treće strane kao rezultat zlostavljanja koje su izvršila privatna lica, a ne službenici javne vlasti.

ESLJP je presudio da se ista logika primenjivala i na slučaj podnosioca predstavke, gde su izjave K.G. dobijene kao rezultat zlostavljanja na koje se primenjivao član 3 Konvencije. Apelacioni sud je, međutim, prihvatio upotrebu takvih dokaza, kršeći apsolutnu zabranu zlostavljanja zagarantovanu članom 3, i ne uzimajući u obzir argumente podnosioca predstavke u pogledu nepouzdanosti takvih dokaza ili implikacije sa stanovišta njegovog prava na pravično suđenje predviđeno članom 6 stav 1 Konvencije.

Sudovi su prihvatili upotrebu takvih dokaza kako bi osudili podnosioca predstavke, kršeći apsolutnu zabranu zlostavljanja zagarantovanu članom 3. Konvencije, i ne uzimajući u obzir implikacije sa stanovišta njegovog prava na pravično suđenje prema članu 6 stav 1 Konvencije. ESLJP je posebno istakao pravilo da prihvatanje izjava, dobijenih kao rezultat mučenja ili zlostavljanja zabranjenih članom 3 Konvencije, kao dokaza čini postupak kao celinu nepravednim.

Ovo je prvi slučaj u kojem je ESLJP primenio ovo pravilo na dokaze dobijene kao rezultat zlostavljanja od strane privatnih lica. Svi prethodni slučajevi odnosili su se na dokaze dobijene kao rezultat zlostavljanja od strane javnih zvaničnika.

Preuzeto sa zvaničnog sajta Evropske Konvencije o ljudskim pravima