Белградскиот центар за човекови права (БЦЧР) го објави својот Извештај за состојбата на човековите права во Србија во првата половина на 2020 година, во кој фокусот се става на почитувањето...

Европскиот регион на Меѓународната асоцијација на лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, транссексуалци и интерсексуалци („ИЛГА Европа“) објави извештај под наслов „Влијанија на КОВИД-19 врз ЛГБТИ заедниците во Европа и Централна Азија: Извештај...

Албанија, како и многу земји во светот во ова време на пандемија, се соочува со предизвикот да воспостави правична рамнотежа помеѓу заштитата на здравјето, минимизирањето на економските и социјалните потешкотии...

Уставниот суд на Босна и Херцеговина заклучи на 22.04.2020 година дека дошло до повреда на правото на жалителот на слобода на движење согласно член II (3) (м) од Уставот на...

Од избувнувањето на пандемијата, забележан е драматичен пораст на евидентирани случаи на насилство врз жените и семејно насилство, како во светот, така и во земјите-членки на Советот на Европа. Комитетот...

Генералниот секретар на Советот на Европа, Марија Пејчиновиќ Буриќ, издаде прирачник за почитување на човековите права, демократијата и владеењето на правото за време на кризата предизвикана од КОВИД-19 за сите...

На 28 март српската влада донесе одлука која се состоеше од пет точки со која се регулира централизацијата на јавните информации за пандемијата на коронавирусот за време на тековната вонредна...

Специјалниот претставник на Генералниот секретар за миграција и бегалци на Советот на Европа, заедно со Агенцијата за основни права на ЕУ (FRA) објавија нота за главните гаранции за заштита на...

Европскиот суд за човекови права презеде низа исклучителни мерки како одговор на избивањето на епидемијата на коронавирусот COVID-19. Во согласност со мерките за изолaција донесени од земјата домаќин, и притоа поспешувајќи...