Во предметот Јурчиќ против Хрватска (жалба бр. 54711/15, 04.02.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 14 (забрана на дискриминација) од Европската конвенција за...

Во предметот Б. против Швајцарија (жалба бр. 78630/12, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 14 (забрана на дискриминација) во врска со членот...

Во предметот Напотник против Романија (жалба бр. 33139/13, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на членот 1 од Протоколот бр. 12 (општа забрана...

Советот на Европа (Одделот за сексуална ориентација и родов идентитет - СОГИ со учество на Одделот за извршување) во соработка со Министерството за правда на Северна Македонија и Директоратот за...

Во својата одлука во предметот Глајзен против Швајцарија (жалба бр. 40477/13, 18.07.2019) Европскиот суд за човекови права со мнозинство гласови ја прогласи жалбата за недопуштена. Жалителот, кој е параплегичар, користи инвалидска...

Во својот извештај, Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата врз жените (CEDAW) изрази критики за српските закони со кои на жените со попреченост им се одзема деловната способност, како...

Во предметот на Лингурар (Lingurar) против Романија (жалба бр.44744/14, 16.04.2019) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дека дошло до: повреда на членот 3 (забрана на нечовечко или...

Агенцијата на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените во Србија (UN Women) и тимот за човекови права на ОН во Србија, заедно со организациите на граѓанското општество, ги...

Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на членот 14 од Конвенцијата (забрана на дискриминација) во врска со член 1 од Протоколот број 1 (заштита на имот) во...

Во предметот Лакатошова и Лакатош  (Lakatošová and Lakatoš) против Словачка (жалба бр 655/16, 11.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на членот 14 (забрана на дискриминација)...