На 28 март српската влада донесе одлука која се состоеше од пет точки со која се регулира централизацијата на јавните информации за пандемијата на коронавирусот за време на тековната вонредна...

Платформата на Советот на Европа за промовирање на заштитата на новинарството и безбедноста на новинарите издаде алармно известување на 21 ноември 2019 година во врска со изречената мерката куќен притвор...

Извештајот објавен во пресрет на Светскиот ден на слобода на медиумите од страна на Одделението за информатичко општество на Советот на Европа ги мапира главните закани за слободата на изразување...

Според последните извештаи за човекови права, подготвени од Стејт Департментот на САД, политичкото влијание и директната или индиректната контрола врз медиумите, како и кампањите за лажно дискредитирање, заканите и насилството...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција за заштита на човековите права во предметот Салусти против Италија...

Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало две повреди на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот, домот и преписката) и повреда на членот 10...

Во случајот Прунеа против Романија (претставка 47881/11, 08.01.2019), Европскиот суд за човекови права утврди дека нема повреда на член 10 (слобода на изразување) на Европската конвенција за човекови права. Предметот се...

Во предметот на Е.С. против Австрија (жалба бр. 38450/12, 25.10.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека немало повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција...

Во предметот на Сава Терентјев против Русија (жалба бр.10692 / 09), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало повреда на член 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција...

Во предметот Мазепа и други против Русија (жалба бр.15086 / 07, 17.07.2018 година), Европскиот суд за човекови права сметаше дека имало повреда на член 2 (право на живот) од Европската...