GRETA Izveštaj o Crnoj Gori 2021

U novom izveštaju o Crnoj Gori objavljenom 02.06.2021 godine, grupa Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima („GRETA“) pozvala je vlasti Crne Gore da poboljšaju pristup pravdi i obeštećenju žrtava trgovine ljudima i da osiguraju da počinioci budu kažnjeni.

GRETA je prepoznala postignut napredak u nekim oblastima od objavljivanja drugog GRETA izvještaja o oceni Crne Gore u septembru 2016. godine, poput usvajanja standardnih operativnih procedura za identifikaciju žrtava trgovine ljudima i uspostavljanja multidisciplinarnog tima za identifikaciju. Dalje, u cilju jačanja istrage i krivičnog gonjenja slučajeva trgovine ljudima, vlasti su uspostavile operativni tim za borbu protiv trgovine ljudima.

U isto vreme, GRETA podstiče vlasti da preduzmu dalje korake kako bi zagarantovale pristup pravdi žrtvama trgovine ljudima, uključujući osiguranje da advokati koji pružaju pravnu pomoć žrtvama trgovine prođu neophodnu obuku i specijalizaciju. Crnogorske vlasti treba da preduzmu korake kako bi obezbedile posebna pravila prilagođenja za decu tokom istrage, krivičnog gonjenja i presuđivanja u slučajevima trgovine ljudima, uključujući mere za obezbeđivanje dovoljnog broja soba za razgovore prilagođene deci širom zemlje.

Izveštaj primećuje da nijednoj žrtvi trgovine ljudima koja je podnela imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku nije dosuđena naknada štete od počinilaca, a nije bilo slučajeva trgovine ljudima u kojima je oduzeta ili zaplenjena imovina optuženog. GRETA poziva vlasti da ulože konkretne napore za garanciju efikasnog pristupa naknadi štete za žrtve trgovine ljudima, uključujući i stupanjem na snagu bez daljeg odlaganja Zakona o naknadi štete za žrtve nasilnih zločina, koji bi žrtvama trgovine omogućio da traže naknadu od države.

Efektivne konačne kazne izrečene su u samo dva slučaja trgovine ljudima od 2014. godine. GRETA naglašava da prekvalifikacija krivičnog dela trgovine ljudima u druga krivična dela s blažim kaznama, kao i neuspeh da se osude počinioci trgovine ljudima stvara osećaj nekažnjivosti i podriva napore za podršku žrtvama da svedoči. GRETA poziva vlasti da preduzmu mere za jačanje krivičnopravnog odgovora na trgovinu ljudima i podstaknu specijalizaciju tužilaca i sudija za rad na slučajevima trgovine ljudima.

Crna Gora je zemlja porekla, odredišta i tranzita žrtava trgovine ljudima. Do kraja 2019. godine broj identifikovanih žrtava, uglavnom žena i dece iz Crne Gore, bio je nizak. Od novembra 2019. godine, nakon otkrivanja velikog slučaja u kojem su učestvovale žrtve sa Tajvana, povećao se broj identifikovanih žrtava, dostigavši 52 do kraja 2020. godine. Podaci za 2020. godinu ukazuju ne samo na značajan porast broja identifikovanih žrtava, ali i prelazak na više muških žrtava i prvenstveno radnu eksploataciju.

Ovde možete pronaći izveštaj: https://rm.coe.int/evaluation-report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-conve/1680a2aefc

Preuzeto sa zvaničnog sajta Saveta Evrope