U predmetu Mastilović i drugi protiv Crne Gore (predstavka 28754/10, 24.02.2022) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je utvrdio povredu člana 6 u odnosu na 19 podnosilaca predstavke. Podnosioci predstavke...