GRETA Izveštaj za Srbiju 2023

Organ Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima – GRETA –  objavio je nov izveštaj dana 16.06.2023. godine o Srbiji. Izveštaj pozdravlja korake koje su srpske vlasti preduzele u daljem razvoju pravnog okvira za borbu protiv trgovine ljudima. To uključuje uvođenje perioda oporavka i razmišljanja, kao i privremenog boravišta na humanitarnoj osnovi za žrtve trgovine ljudima, putem Zakona o strancima, kao i odredbe koje se odnose na žrtve trgovine ljudima u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Još jedan pozitivan razvoj je uspostavljanje položaja Nacionalnog izvestioca o trgovini ljudima, koji će obavljati Ombudsman. Međutim, izveštaj naglašava da su potrebni dalji koraci kako bi se osigurao bolji pristup pravdi i efikasni lekovi žrtvama trgovine ljudima. Konkretno, advokati koji zastupaju žrtve trgovine ljudima bi trebalo imati znanje o pitanjima trgovine ljudima, a troškovi pravne pomoći advokata i pravne pomoći koju pružaju nevladine organizacije trebalo bi biti nadoknađeni od strane države. Pristup žrtava nadoknadi ostaje retka pojava, stoga GRETA poziva vlasti da osiguraju da se žrtve trgovine ljudima sistematski informišu o svojem pravu na nadoknadu i da u potpunosti iskoriste benefite zakonodavstva o oduzimanju imovine od počinitelja radi obezbeđivanja nadoknade žrtvama. 

Pozdravljajući postojanje specijalizovanih istražioca i tužilaca koji rade na slučajevima trgovine ljudima, GRETA primećuje da se takvi slučajevi često prekvalifikuju kao manja krivična dela i da žrtve nisu uvek obaveštene o korišćenju sporazuma o priznanju krivice. GRETA poziva srpske vlasti da ojačaju krivično-pravni odgovor na trgovinu ljudima tako što će osigurati proaktivnu i brzu istragu krivičnih dela trgovine ljudima, koja će rezultirati efikasnim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama za osuđene. 

Uzimajući u obzir povećanje broja radnika migranata u Srbiji i izveštaje o eksploataciji radne snage na građevinskim mestima gde se zapošljavaju takvi radnici, GRETA poziva srpske vlasti da intenziviraju napore u sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima u svrhu eksploatacije radne snage. To bi trebalo da uključuje mere za jačanje kapaciteta inspektora rada, proaktivno i temeljno istraživanje optužbi za trgovinu ljudima koje uključuju strane radnike, kao i obezbeđivanje da se žrtve trgovine ljudima među njima blagovremeno identifikuju i da im se pruži odgovarajuća pomoć.

Pored toga, GRETA poziva srpske vlasti da obrate povećanu pažnju na identifikaciju žrtava trgovine ljudima među migrantima i tražiocima azila, i da obezbede dovoljan broj osoblja i resursa Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima kako bi mogao da pravovremeno identifikuje žrtve trgovine ljudima.

Pozdravljajući ponovno otvaranje prihvatilišta za hitne slučajeve za žrtve trgovine ljudima, izveštaj primećuje da još uvek ne postoje prihvatilišta za muške žrtve. GRETA poziva srpske vlasti da poboljšaju pomoć žrtvama trgovine ljudima, uključujući odobravanje adekvatnih sredstava za usluge koje pružaju specijalizovane nevladine organizacije.

Srbija ostaje pretežno zemlja porekla žrtava trgovine ljudima, ali je u određenoj meri i zemlja odredišta i tranzita. Prema statističkim podacima koje su pružile srpske vlasti, u periodu od 2017. do 2022. godine ukupno je bilo 320 formalno identifikovanih žrtava trgovine ljudima (250 ženskih i 70 muških, uključujući 150 dece). Osim toga, postoji 367 pretpostavljenih žrtava trgovine ljudima. Državljani Srbije čine većinu žrtava u periodu od 2017. do 2022. godine. Većina žrtava su žene, a gotovo polovina su deca. Iako je seksualna eksploatacija i dalje prevladavajući oblik eksploatacije, identifikovani su i slučajevi trgovine radnom snagom, prinudnog prosjačenja i prinudnog kriminaliteta.

Preuzeto sa zvaničnog sajta Saveta Evrope