Žrtve porodičnog nasilja u Severnoj Makedoniji

Izveštaji o slučajevima nasilja u porodici povećavaju se iz godine u godinu, ali previše žena žrtava ostaje same u svojoj borbi, jer sistem ne uspeva da ih zaštiti.

“Kada sam prijavila svog nasilnog supruga, umesto pomoći, dobila sam osmeh i objašnjenje da je nasilje u porodici problem koji treba rešiti kod kuće, sa suprugom.” Ovo je bio odgovor koji je jedna žena dobila nakon što je skupila hrabrost da prijavi svog partnera koji ju je godinama tukao.

Drugi ispitanici u anketi “Sistemski (ne)odgovor na nasilje u porodici” su podelili slična negativna osećanja o institucijama koje bi trebalo da ih zaštite. Umesto da budu saveznici, rekli su da su postali saučesnici u nasilju koje su pretrpele.

Gotovo polovina žrtava je rekla da su prijavile nasilje koje su trpele policiji. Od 27 žena koje su podelile svoja iskustva u anketi, 44 odsto je reklo da su instrukcije koje su dobile od nadležnih institucija nakon prijave bile nejasne. Veći procenat ispitanika, preko 56 odsto, se žalio na Centre za socijalni rad. Trideset odsto se žalilo na neprofesionalnost policije.

Iskustvo žena naglašava disfunkcionalnost sistema u Severnoj Makedoniji i njegovu nesposobnost da se uhvati u koštac sa nasiljem u porodici. Sporost i neadekvatne reakcije na prijave ostavljaju žene same i obeshrabrene.  Analiza ankete pokazuje da žrtve žele empatičniji odnos i komunikaciju sa institucijama kada prijavljuju nasilje i naglašavaju da treba izbegavati podsticanje žrtava da se vrate zlostavljačima po svaku cenu.

Nisu sve slučajevi nasilja u porodici rešeni pred sudom. Zapravo, mnoge žrtve odustaju na pola puta. Kazne za počinioce takođe su demotivišuće. “Od svih slučajeva, 64 odsto je završeno uslovnom kaznom, 25 odsto završeno je zatvorskom kaznom, a 11 odsto je odbačeno… Ova situacija ukazuje na mnogo blažu politiku kažnjavanja u odnosu na prosečne kazne koje se izriču u običnim krivičnim slučajevima”, navodi koalicija “Svi za pravično suđenje”.

Većina žrtava nasilja u porodici živi u urbanoj sredini (oko 80 odsto) i traže pravdu pred sudom. Ostali žive u ruralnim područjima. Međutim, skoro polovina žrtava nasilja u porodici (46 odsto) koje su pristale da pokrenu postupak protiv počinitelja kasnije su odustale od toga; 40 odsto slučajeva je završeno priznanjem krivice počinitelja.

Prema statistikama najvećeg suda u zemlji, Krivičnog suda u Skoplju, počiniocima nasilja u porodici se uglavnom izriču uslovne kazne. U 2022. godini, doneto je 81 pravosnažnih presuda u svim slučajevima vezanim za nasilje u porodici. Od toga, 19 optuženih je osuđeno na zatvorsku kaznu, 33 su dobili uslovnu kaznu, osam je dobilo uslovnu kaznu sa zaštitnim nadzorom, a samo jedan je dobio obaveznu psihijatrijsku terapiju. Šest od 81 optužnice je odbačeno ili odbijeno. Postupak je potpuno obustavljen za 14 optuženih. U 2021. godini, u 91 slučaja je doneta pravosnažna presuda. Od toga, 12 optuženih je osuđeno na zatvorsku kaznu, 51 je osuđen na uslovnu kaznu, sedam je osuđeno na uslovnu kaznu sa zaštitnim nadzorom, dok su dvoje prošli samo sa novčanim kaznama. Dva slučaja su obustavljena jer krivična prijava povučena, dve optužnice su potpuno odbijene, dok je postupak takođe obustavljen za 15 optuženih. 

Preuzeto sa zvaničnog sajta BalkanInsight