Akcioni plan za sprovođenje presude X protiv Severene Makedonije

Veće Evrope (Odeljenje za seksualnu orijentaciju i rodni identitet – SOGI uz učešće Odeljenja za izvršenje) u saradnji sa Ministarstvom pravde Severne Makedonije i Direktoratom za ljudska prava i integracije Ministarstva za Evropske integracije i jednakost organizovalo je Peer to Peer studijsku posetu Malti s ciljem pružanja detaljnog pregleda malteškog Zakona o rodnom identitetu, rodnoj ekspresiji i polnim karakteristikama. Studijska poseta bila je deo plana vlasti Severne Makedonije za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava („ESLJP“) u predmetu X protiv „Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije“, a koji akcioni plan će Komitet ministara ispitati tokom sastanka o ljudskim pravima od 3. do 5. marta ove godine.

Slučaj X (predstavka broj 29683/16 od 17.01.2019. godine) se odnosi na kršenje prava podnosioca predstavke na poštovanje privatnog života (kršenje člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima („Konvencija“)) zbog odbijanja administrativnih vlasti da izmene polnu/rodnu oznaku u rodnom listu podnosioca predstavke od 2011. godine. ESLJP je konstatovao da „trenutni pravni okvir u tuženoj državi ne predviđa brze, transparentne i dostupne procedure za promenu registrovanog pola transrodnih osoba na matičnim izvodima iz knjiga rođenih“.

Studijska poseta pružila je priliku da se učesnici delegacije iz Severne Makedonije upoznaju sa malteškim zakonodavstvom iz oblasti rodnog identiteta, imajući u vidu da je Malta imala identičan problem u svom ranijem zakonodavstvu. Konkretno, slučaj Cassar protiv Malte (predstavka br. 36982/11 od 09.07.2013. godine) je okončan prijateljskim poravnanjem, jer je država Malta preuzela obavezu da će usvojiti zakonsko rešenje i omogućiti transrodnim osobama promenu pola u zvaničnim registrima u potpunosti, s obzirom da dotadašnje zakonsko rešenje nije dozvoljavalo promenu pola u matičnim knjigama rođenih za sve svrhe, kao npr. u svrhe zaključivanja braka, što je bio konkretan problem u slučaju Cassar protiv Malte. Malta je posledično usvojila novi Zakon o rodnom identitetu, rodnoj ekspresiji i polnim karakteristikama 2015. godine, koji se u svetu smatra jednim od prvih tako izuzetno naprednih zakona koji štite transrodne osobe u svim sferama života. 

Studijska poseta i upoznavanje delegacije Severne Makedonije sa dobrim  praksama zakonodavstva Malte u kontekstu napora smanjivanja diskriminacije na osnovu rodnog identiteta će olakšati pripremu i uvođenje novih zakonskih rešenja kompatibilnih sa Konvencijom u Severnoj Makedoniji. 

Pročitajte Akcioni plan za sprovođenje presude X na sledećem linku: http://hudoc.ekec.coe.int/eng?i=DH-DD(2020)47E

Preuzeto sa sajta Saveta Evrope