Во предметот Худоровиќ и др. Словенија (жалби бр. 24816/14 и 25140/14 од 10 март 2020 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) утврди дека: не дошло до кршење на...

Мисијата на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) на Косово претстваи денес во Приштина сеопфатен преглед на состојбата на заедницата на Ромите, Ашкалите и Египќаните на Косово. Овој преглед...

Во извештајот на Советот на Европа за правната рамка на Србија за заштита на националните малцинства, објавен на 18 декември 2019 година, се наведува дека српските власти вложуваат импресивни напори...

Во извештајот на Европската комисија за Србија за 2019 година, ЕК наведува дека повеќето Роми во Србија се во матичната евиденција, но потенцира дека треба да се следи постапката за...

Европскиот суд за човекови права одлучи да примени итна мерка во предметот на П.Х. и други против Италија (жалба бр.25838/19) во врска со тројца босански државјани од ромска националност, кои...

Во предметот на Лингурар (Lingurar) против Романија (жалба бр.44744/14, 16.04.2019) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дека дошло до: повреда на членот 3 (забрана на нечовечко или...

Во предметот Лакатошова и Лакатош  (Lakatošová and Lakatoš) против Словачка (жалба бр 655/16, 11.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на членот 14 (забрана на дискриминација)...

Во предметот Негреа и други против Романија (жалба бр. 53183/07, 24.07.2013), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 6 § 1 (право на правично...

Претставниците на ромската заедница во Србија изјавија дека планираат да ја тужат Србија пред Европскиот суд за човекови права откако Апелациониот суд ги ослободи припадниците на паравоените групи кои беа...