Извештајот „Градење доверба во еднаквоста: Подобрување на пристапот до правда за Ромите во Унгарија и Србија“, објавен во септември 2022 година, е изработен во рамките на проектот „Ромска еднаквост преку...

Советодавниот комитет за Рамковната конвенција на Советот на Европа за заштита на националните малцинства (РКНМ) објави ново мислење на 21.9.2022 година. Според Советодавниот комитет, Северна Македонија постигна значителен напредок во...

Во предметот Л.Ф. против Унгарија (жалба бр. 621/14, 19.05.2022 година) Европскиот суд за човекови права, едногласно оцени дека има повреда на членот 8 (право на почитување на домот) од Европската...

Во предметот Худоровиќ и др. Словенија (жалби бр. 24816/14 и 25140/14 од 10 март 2020 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) утврди дека: не дошло до кршење на...

Мисијата на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) на Косово претстваи денес во Приштина сеопфатен преглед на состојбата на заедницата на Ромите, Ашкалите и Египќаните на Косово. Овој преглед...

Во извештајот на Советот на Европа за правната рамка на Србија за заштита на националните малцинства, објавен на 18 декември 2019 година, се наведува дека српските власти вложуваат импресивни напори...

Во извештајот на Европската комисија за Србија за 2019 година, ЕК наведува дека повеќето Роми во Србија се во матичната евиденција, но потенцира дека треба да се следи постапката за...

Европскиот суд за човекови права одлучи да примени итна мерка во предметот на П.Х. и други против Италија (жалба бр.25838/19) во врска со тројца босански државјани од ромска националност, кои...

Во предметот на Лингурар (Lingurar) против Романија (жалба бр.44744/14, 16.04.2019) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дека дошло до: повреда на членот 3 (забрана на нечовечко или...

Во предметот Лакатошова и Лакатош  (Lakatošová and Lakatoš) против Словачка (жалба бр 655/16, 11.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на членот 14 (забрана на дискриминација)...